Apteekkari
sunnuntai 23.06.2024

Potilastyöpajoista ideoita apteekkitoiminnan kehittämiseksi


KATJA LÖSÖNEN 03.09.2020 13:04

Apteekeilta toivotaan apua lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan, erilaisia neuvontapalveluita ja tukea omahoitoon, niin kivijalassa kuin verkossa.

Lääkkeiden käyttäjien odotuksia apteekkitoiminnan kehittämiseksi selvitetään tänä syksynä laajalla väestökyselyllä. Elokuussa kyselyn pohjatyönä toteutettiin kolme virtuaalista potilastyöpajaa.

Työpajoihin valikoituneilla potilailla oli runsaasti kokemusta apteekki- ja terveyspalvelujen käytöstä omien pitkäaikaisten sairauksiensa ja osalla omaistensa sairauksien hoidon kautta

Keskeisiä työpajoissa esiin nousseita teemoja olivat muun muassa lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan tärkeys, asiakkaan huomioiminen kokonaisuutena kaikkialla terveydenhuollossa sekä tiivis yhteistyö apteekin ja muun terveydenhuollon välillä.

Apteekki linkiksi hoitopolulle?

Potilaat pitävät hyvänä, että apteekissa varmistetaan lääkkeen turvallinen käyttö ja esimerkiksi varmistetaan eri lääkkeiden yhteensopivuus. Neuvontapalvelut ja omahoidon tukeminen koetaan tärkeänä osana lääkkeiden toimittamista ja lääkehoidon toteutusta.

– Potilaat toivovat apteekin olevan tulevaisuudessa yhdistävä tekijä terveydenhuollon suuntaan potilaan hoitopolussa ja lääkehoidon seurannassa, kertoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila Fimesta.

Työpajoissa tuotiin esiin, että hoitoon pääsy on toisinaan vaikeaa eikä potilasta aina kuunnella kokonaisuutena. Potilaat kokevat, että terveydenhuollossa ja apteekissa keskitytään liikaa yksittäiseen sairauteen tai lääkkeeseen. Ammattilaisten vuorovaikutustaitojen tärkeys korostui työpajojen keskusteluissa.

Apteekissa asiointi koetaan yleisesti helpoksi, mutta kiireen tuntu ja yksityisyyden puute saattavat estää omasta lääkehoidosta keskustelua ja asioiden selvittämistä riittävän perusteellisesti.

Digipalveluita kaivataan lisää

Apteekeille sopiviksi palveluiksi potilaat näkevät myös lääkityslistan ylläpidon, lääkehoidon säännöllisen arvioinnin, lääkehoidon seurantaan kuuluvat yksinkertaiset mittaukset, apteekissa toimivan omafarmaseutin, farmaseutin kotikäynnit sekä lääkkeiden kotiinkuljetuksen.

Digitaalisuus ja apteekkien verkkopalveluiden kehittyminen nähdään tärkeänä arkea helpottavana asiana. Esimerkiksi erilaiset chat-palvelut koetaan tarpeellisena lääkkeiden oikeanlaisen käytön opastamisessa ja tilattaessa lääkkeitä verkosta.

Työpajoissa toivottiin erilaisten sovellusten ja verkkopalveluiden muistutusominaisuuksien lisäämistä esimerkiksi lääkkeen ottoajankohdasta, reseptin uusimistarpeesta tai lääkityslistan päivitystarpeesta. Potilaat myös toivoivat saavansa tiedon, mikäli omassa lääkkeessä on saatavuushäiriö.

Lääkkeiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta keskusteltiin myös fyysisen esteettömyyden ja erityisryhmien huomioimisen näkökulmasta. Lisäksi esiin nostettiin potilaan näkökulmasta hankaluus, jos yhdellä apteekkikäynnillä ei saakaan kaikkia tarvitsemiaan lääkepakkauksia mukaansa.

Väestökysely toteutetaan syksyllä

Potilastyöpajat ovat osa Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa hanketta, jonka aikana tarkastellaan lääkkeiden käyttäjien odotuksia apteekkitoiminnalle ja lääkkeiden hintakilpailun aktivointia.

Hanke jakautuu kahteen toisiaan täydentävään työpakettiin. Näistä ensimmäisessä tarkastellaan patenttisuojan menettäneiden lääkevalmisteiden hintakilpailun, lääkemarkkinoiden keskittyneisyyden ja kalliiden lääkkeiden jakelujärjestelmää kehittämistarpeita. Toisessa työpaketissa tarkastellaan apteekkien tehtävien ja toiminnan kehittämistarpeita lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta.

Laaja väestökysely suomalaisten toiveista apteekkitoiminnan kehittämiseen toteutetaan syksyn aikana väestön rakennetta mukailevalla satunnaisotannalla. Tutkimuksen toteuttavat Kela, Fimea, Helsingin yliopisto ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Kyselyn tulokset valmistuvat keväällä 2021.

Takaisin